หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

วิธีเปลี่ยนแบบตัวอักษร

ขั้นตอนเปลี่ยนแบบตัวอักษร

1. วางโครงสร้างสำหรับใส่ข้อความ เช่น

 • สร้างตาราง สำหรับใส่ข้อความ หรือรูปภาพ โดยแบ่งออกเป็นแถวๆ เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรูปแบบ ดังภาพ

2. พิมพ์ หรือใส่ข้อความทั้งหมดให้เรียบร้อย

3. ทำการเว้นวรรคข้อความ ออกเป็นกลุ่ม สำหรับกำหนดแบบตัวอักษร หรือรูปแบบข้อความ

4. ลากคลุมข้อความ ที่จะเปลี่ยนแบบตัวอักษร ให้พอดีตั้งแต่ตัวอักษรตัวแรกของข้อความ จนถึงตัวสุดท้ายพอดี เพื่อจะได้ไม่มีผลกับข้อความกลุ่มถัดไป ถ้ามีการเปลี่ยนแบบอักษร

5. คลิีกที่แถบตัวเลือก

 • จากนั้นเลือก แบบตัวอักษร ที่ต้องการ

  Arial

  ตัวอย่าง

  ในตารางนี้

  ทุกช่องใช้

  ขนาดตัวอักษร

  "ขนาด 3"

  ทั้งหมด

  แบบตัวอักษร FONT
  Courier แบบตัวอักษร FONT
  Tahoma แบบตัวอักษร FONT
  Times แบบตัวอักษร FONT
  Verdana แบบตัวอักษร FONT
  AngsanaUPC แบบตัวอักษร FONT
  CordiaNew แบบตัวอักษร FONT
  CordiaUPC แบบตัวอักษร FONT
  CourierNew แบบตัวอักษร FONT
  BrowalliaNew แบบตัวอักษร FONT
  DilleniaUPC แบบตัวอักษร FONT
  EucrosiaUPC แบบตัวอักษร FONT
  FreesiaUPC แบบตัวอักษร FONT
  IrisUPC แบบตัวอักษร FONT
  JasmineUPC แบบตัวอักษร FONT
  KodchiangUPC แบบตัวอักษร FONT
  LilyUPC แบบตัวอักษร FONT
  MS Sans Serif แบบตัวอักษร FONT

6. ดังตัวอย่างในภาพ ได้เปลี่ยนแบบตัวอักษร ออกเป็น 3 จุด แตกต่างกันไป (สังเกตุว่าข้อความที่เปลี่ยนแบบอักษร จะมีการเว้นวรรค ออกจากข้อความอื่น)


กดปุ่ม Play แล้วกด ปุ่ม Pause เพื่อรอให้โหลดหมดก่อน จะได้ไม่สะดุด


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์