หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ
การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ


 ปัจจุบัน เทมเพลทต้นแบบ ใช้ CSS ในการสร้าง ทำให้ง่ายต่อการกำหนดส่วนต่างๆ และแสดงผลอย่างที่ควรจะเป็นไม่คลาดเคลื่อน อาจทำให้สมาชิกบางท่านที่ไม่คุ้นเคยกับเครื่องมือแก้ไข CSS  ไม่ทราบว่าจะเข้าไปแก้ไขตรงจุดไหนถึงจะเปลี่ยนแปลงรูปภาพเดิมได้  ดังนั้นในบทความนี้จะกล่าวถึงการแก้ไข รูปภาพต่างๆ ที่ใช้ CSS

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Header

1. คลิ๊กเมาส์ ที่ตำแหน่งภาพพื้นหลัง (ข้อสังเกตุ : ถ้าภาพพื้นหลังอยู่ภายในเซลล์ ภาพนั้นจะเต็มช่องพอดี แต่ ถ้ามีตารางซ้อนอยู่ภายในเซลล์ และกำหนดภาพพื้นหลังที่ตารางที่ซ้อนอยู่นั้น จะเห็นว่าจะเหลือช่องว่างระหว่างเซลล์กับตารางอยู่) ส่วนตัวอย่างที่เห็น ภาพพื้นหลังอยู่ภายในเซลล์

2. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ แก้ไขCSS

3. ถ้าคลิ๊กใน ข้อ1 ถูกต้อง จะเห็นว่าตำแหน่งภาพพื้นหลัง จะมี url ปรากฎอยู่
จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตำแหน่ง Header

คลิ๊กที่ไอคอน

เพื่ออัพโหลดภาพ จากเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่

เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบเตรียมไว้ให้

repeat :
เป็นการกำหนดว่าจะให้รูปของพื้นหลังหรือแสดงซ้ำหรือไม่

none

: เป็นค่าเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
repeat : แสดงซ้ำจนเต็มพื้นที่

repeat -x

: แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวนอน ตามขนาดภาพ
repeat -y : แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวตั้ง ตามขนาดภาพ
no - repeat : ไม่แสดงซ้ำ (ตามขนาดจริง)

ตามตัวอย่าง ตำแหน่งของ repeat กำหนดเป็น no-repeat เพื่อกำหนดภาพพื้นหลัง แสดงตามขนาดจริง ไม่มีการแสดงซ้ำไม่ว่า ตาราง หรือเซลล์ จะกว้างออกไปขนาดไหน

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Menu

1. ในตำแหน่งเมนู ถ้าภาพพื้นหลังที่อยู่ภายในตาราง ก็ให้คลิ๊กที่ขอบตาราง หรือถ้าภาพพื้นหลังนั้นอยู่ภายในเซลล์ ก็ให้คลิ๊กภายในเซลล์นั้น

2. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ แก้ไข CSS

3. ถ้าคลิ๊กใน ข้อ1 ถูกต้อง จะเห็นว่าตำแหน่งภาพพื้นหลัง จะมี url ปรากฎอยู่
จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตำแหน่ง Menu

คลิ๊กที่ไอคอน

เพื่ออัพโหลดภาพ จากเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่

เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบเตรียมไว้ให้

repeat :
เป็นการกำหนดว่าจะให้รูปของพื้นหลังหรือแสดงซ้ำหรือไม่

none

: เป็นค่าเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
repeat : แสดงซ้ำจนเต็มพื้นที่

repeat -x

: แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวนอน ตามขนาดภาพ
repeat -y : แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวตั้ง ตามขนาดภาพ
no - repeat : ไม่แสดงซ้ำ (ตามขนาดจริง)

ตามตัวอย่าง ตำแหน่งของ repeat กำหนดเป็น repeat-x เพื่อกำหนดภาพพื้นหลัง แสดงภาพซ้ำตามนอน จนเต็มความกว้าง 

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Side Menu

1. ในตำแหน่ง Side Menu ถ้าภาพพื้นหลังที่อยู่ภายในตาราง ก็ให้คลิ๊กที่ขอบตาราง หรือถ้าภาพพื้นหลังนั้นอยู่ภายในเซลล์ ก็ให้คลิ๊กภายในเซลล์นั้น

2. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ แก้ไข CSS

3. ถ้าคลิ๊กใน ข้อ1 ถูกต้อง จะเห็นว่าตำแหน่งภาพพื้นหลัง จะมี url ปรากฎอยู่
จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตำแหน่ง Side Menu

คลิ๊กที่ไอคอน

เพื่ออัพโหลดภาพ จากเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่

เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบเตรียมไว้ให้

repeat :
เป็นการกำหนดว่าจะให้รูปของพื้นหลังหรือแสดงซ้ำหรือไม่

none

: เป็นค่าเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
repeat : แสดงซ้ำจนเต็มพื้นที่

repeat -x

: แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวนอน ตามขนาดภาพ
repeat -y : แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวตั้ง ตามขนาดภาพ
no - repeat : ไม่แสดงซ้ำ (ตามขนาดจริง)

bgPosition :
เป็นการกำหนดตำแหน่งรูปภาพ

X : แนวนอน

Y : แนวตั้ง

Left ชิดซ้าย Top บน
Center

กึ่งกลาง

Center กึ่งกลาง
Right

ชิดขวา

Bottom ล่าง

ตามตัวอย่าง ตำแหน่งของ repeat กำหนดเป็น no-repeat เพื่อกำหนดภาพพื้นหลัง แสดงรูปตามขนาดจริง

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น Footer

1. ในตำแหน่ง Side Menu ถ้าภาพพื้นหลังที่อยู่ภายในตาราง ก็ให้คลิ๊กที่ขอบตาราง หรือถ้าภาพพื้นหลังนั้นอยู่ภายในเซลล์ ก็ให้คลิ๊กภายในเซลล์นั้น

2. จากนั้นคลิ๊กที่ไอคอนเครื่องมือ แก้ไข CSS

3. ถ้าคลิ๊กใน ข้อ1 ถูกต้อง จะเห็นว่าตำแหน่งภาพพื้นหลัง จะมี url ปรากฎอยู่
จากนั้นถ้าต้องการเปลี่ยนภาพพื้นหลัง ตำแหน่ง Side Menu

คลิ๊กที่ไอคอน

เพื่ออัพโหลดภาพ จากเครื่องที่ท่านใช้งานอยู่

เพื่อเลือกรูปภาพ จากที่ระบบเตรียมไว้ให้

repeat :
เป็นการกำหนดว่าจะให้รูปของพื้นหลังหรือแสดงซ้ำหรือไม่

none

: เป็นค่าเริ่มต้นก่อนการเปลี่ยนแปลง
repeat : แสดงซ้ำจนเต็มพื้นที่

repeat -x

: แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวนอน ตามขนาดภาพ
repeat -y : แสดงภาพซ้ำเฉพาะแนวตั้ง ตามขนาดภาพ
no - repeat : ไม่แสดงซ้ำ (ตามขนาดจริง)

bgPosition :
เป็นการกำหนดตำแหน่งรูปภาพ

X : แนวนอน

Y : แนวตั้ง

Left ชิดซ้าย Top บน
Center

กึ่งกลาง

Center กึ่งกลาง
Right

ชิดขวา

Bottom ล่าง

ตามตัวอย่าง ตำแหน่งของ repeat กำหนดเป็น no-repeat เพื่อกำหนดภาพพื้นหลัง แสดงรูปตามขนาดจริง

การแก้ไขเทมเพลทต้นแบบ ส่วนที่เป็น ขอบ

สำหรับตัวอย่างนี้ กำหนดขอบเทมเพลท โดยคลิ๊กที่ขอบตาราง ก่อนพื้นเว็บเว็บไซต์(สีเทานอกสุด) ดังภาพด้านล่าง

การกำหนด Cell Properties

ส่วนที่ใช้กำหนดคุณสมบัติตาราง

สีพื้นหลัง

: เพื่อกำหนดสีพื้นหลังตาราง หรือเซลล์ช่องนั้น
สีเส้นขอบ

: เพื่อกำหนดสีขอบตาราง นอกสุด

borderStyle :
รูปแบบขอบตาราง

none

: ไม่มีขอบ

solid

: เส้นทึบ

dashed

: เส้นปะ
borderWidt :
ความหนาขอบตาราง

1 - 4

: น้อย - มาก

 ข้อแนะนำอาจลองปรับ เทมเพลท กลุ่มธรรมชาติ อย่างในตัวอย่าง จะเข้าใจมากขึ้นครับ และสามารถนำไปใช้กับเทมเพลทต้นแบบ ได้ทุกกลุ่ม


เมนูที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

วันนี้

141 คน
เมื่อวาน33 คน
เดือนนี้
ปีนี้
ทั้งหมด
268 คน
24063 คน
1441222 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-03
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์