หน้าแรก

 Help1

แจ้งข้อแนะนำ

ตารางสีที่ใช้ในเว็บไซต์

ตารางค่าสีที่ใช้ในเว็บไซต์ สมาชิก THTWEB สามารถ Copy Code สีที่เห็นในตารางไปใช้ได้เลยครับ ( ตัวอย่าง #000000 แต่ถ้าจุดไหนที่ใส่ # ให้แล้วก็ copy เพียง 000000 เท่านั้นที่นำไปวาง ) ใช้กับสีตัวอักษร, สีพื้นหลัง, สีพื้น

 

ชื่อสี
รหัสสี (Code)
สี
red #FF0000  
crimson #DC143C  
firebrick #B22222  
maroon #800000  
darkred #8B0000  
brown #A52A2A  
sienna #A0522D  
saddlebrown #8B4513  
indianred #CD5C5C  
rosybrown #BC8F8F  
lightcoral #F08080  
salmon #FA8072  
darksalmon #E9967A  
coral #FF7F50  
tomato #FF6347  
sandybrown #F4A460  
lightsalmon #FFA07A  
peru #CD853F  
chocolate #D2691E  
orangered #FF4500  
orange #FFA500  
darkorange #FF8C00  
tan #D2B48C  
peachpuff #FFDAB9  
bisque #FFE4C4  
moccasin #FFE4B5  
navajowhite #FFDEAD  
wheat #F5DEB3  
burlywood #DEB887  
darkgoldenrod #B8860B  
goldenrod #DAA520  
gold #FFD700  
yellow #FFFF00  
lightgoldenrodyellow #FAFAD2  
palegoldenrod #EEE8AA  
khaki #F0E68C  
darkkhaki #BDB76B  
lawngreen #7CFC00  
greenyellow #ADFF2F  
chartreuse #7FFF00  
lime #00FF00  
limegreen #32CD32  
yellowgreen #9ACD32  
olive #808000  
olivedrab #6B8E23  
darkolivegreen #556B2F  
forestgreen #228B22  
darkgreen #006400  
green #008000  
seagreen #2E8B57  
mediumseagreen #3CB371  
darkseagreen #8FBC8F  
lightgreen #90EE90  
palegreen #98FB98  
springgreen #00FF7F  
mediumspringgreen #00FA9A  
teal #008080  
darkcyan #008B8B  
lightseagreen #20B2AA  
mediumaquamarine #66CDAA  
cadetblue #5F9EA0  
steelblue #4682B4  
aquamarine #7FFFD4  
powderblue #B0E0E6  
paleturquoise #AFEEEE  
lightblue #ADD8E6  
lightsteelblue #B0C4DE  
skyblue #87CEEB  
lightskyblue #87CEFA  
mediumturquoise #48D1CC  
turquoise #40E0D0  
darkturquoise #00CED1  
aqua #00FFFF  
cyan #00FFFF  
deepskyblue #00BFFF  
dodgerblue #1E90FF  
cornflowerblue #6495ED  
royalblue #4169E1  
blue #0000FF  
mediumblue #0000CD  
navy #000080  
darkblue #00008B  
midnightblue #191970  
darkslateblue #483D8B  
slateblue #6A5ACD  
mediumslateblue #7B68EE  
mediumpurple #9370DB  
darkorchid #9932CC  
darkviolet #9400D3  
blueviolet #8A2BE2  
mediumorchid #BA55D3  
plum #DDA0DD  
lavender #E6E6FA  
thistle #D8BFD8  
orchid #DA70D6  
violet #EE82EE  
indigo #4B0082  
darkmagenta #8B008B  
purple #800080  
mediumvioletred #C71585  
deeppink #FF1493  
fuchsia #FF00FF  
magenta #FF00FF  
hotpink #FF69B4  
palevioletred #DB7093  
lightpink #FFB6C1  
pink #FFC0CB  
mistyrose #FFE4E1  
blanchedalmond #FFEBCD  
lightyellow #FFFFE0  
cornsilk #FFF8DC  
antiquewhite #FAEBD7  
papayawhip #FFEFD5  
lemonchiffon #FFFACD  
beige #F5F5DC  
linen #FAF0E6  
oldlace #FDF5E6  
lightcyan #E0FFFF  
aliceblue #F0F8FF  
whitesmoke #F5F5F5  
lavenderblush #FFF0F5  
floralwhite #FFFAF0  
mintcream #F5FFFA  
ghostwhite #F8F8FF  
honeydew #F0FFF0  
seashell #FFF5EE  
ivory #FFFFF0  
azure #F0FFFF  
snow #FFFAFA  
white #FFFFFF  
gainsboro #DCDCDC  
lightgrey #D3D3D3  
silver #C0C0C0  
darkgray #A9A9A9  
lightslategray #778899  
slategray #708090  
gray #808080  
dimgray #696969  
darkslategray #2F4F4F  
black #000000  
#FFFFFF #FFFFCC #FFFF99 #FFFF66 #FFFF33 #FFFF00
#FFCCFF #FFCCCC #FFCC99 #FFCC66 #FFCC33 #FFCC00
#FF99FF #FF99CC #FF9999 #FF9966 #FF9933 #FF9900
#FF66FF #FF66CC #FF6699 #FF6666 #FF6633 #FF6600
#FF33FF #FF33CC #FF3399 #FF3366 #FF3333 #FF3300
#FF00FF #FF00CC #FF0099 #FF0066 #FF0033 #FF0000
#CCFFFF #CCFFCC #CCFF99 #CCFF66 #CCFF33 #CCFF00
#CCCCFF #CCCCCC #CCCC99 #CCCC66 #CCCC33 #CCCC00
#CC99FF #CC99CC #CC9999 #CC9966 #CC9933 #CC9900
#CC66FF #CC66CC #CC6699 #CC6666 #CC6633 #CC6600
#CC33FF #CC33CC #CC3399 #CC3366 #CC3333 #CC3300
#CC00FF #CC00CC #CC0099 #CC0066 #CC0033 #CC0000
#99FFFF #99FFCC #99FF99 #99FF66 #99FF33 #99FF00
#99CCFF #99CCCC #99CC99 #99CC66 #99CC33 #99CC00
#9999FF #9999CC #999999 #999966 #999933 #999900
#9966FF #9966CC #996699 #996666 #996633 #996600
#9933FF #9933CC #993399 #993366 #993333 #993300
#9900FF #9900CC #990099 #990066 #990033 #990000
#66FFFF #66FFCC #66FF99 #66FF66 #66FF33 #66FF00
#66CCFF #66CCCC #66CC99 #66CC66 #66CC33 #66CC00
#6699FF #6699CC #669999 #669966 #669933 #669900
#6666FF #6666CC #666699 #666666 #666633 #666600
#6633FF #6633CC #663399 #663366 #663333 #663300
#6600FF #6600CC #660099 #660066 #660033 #660000
#33FFFF #33FFCC #33FF99 #33FF66 #33FF33 #33FF00
#33CCFF #33CCCC #33CC99 #33CC66 #33CC33 #33CC00
#3399FF #3399CC #339999 #339966 #339933 #339900
#3366FF #3366CC #336699 #336666 #336633 #336600
#3333FF #3333CC #333399 #333366 #333333 #333300
#3300FF #3300CC #330099 #330066 #330033 #330000
#00FFFF #00FFCC #00FF99 #00FF66 #00FF33 #00FF00
#00CCFF #00CCCC #00CC99 #00CC66 #00CC33 #00CC00
#0099FF #0099CC #009999 #009966 #009933 #009900
#0066FF #0066CC #006699 #006666 #006633 #006600
#0033FF #0033CC #003399 #003366 #003333 #003300
#0000FF #0000CC #000099 #000066 #000033 #000000

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน

คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป

 

ของแต่งเว็บไซต์

บทความทั่วไป

การโปรโมทเว็บไซต์

ทริปแนะนำ

THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์