หน้าแรก  Help1 แจ้งข้อแนะนำ

สร้างอีเมล์ account

1. คลิ๊กเลือกเมนูบาร์ข้อ 8 โปรแกรม (Programs)M3 ระบบอีเมล์ (Email)เพิ่ม และเช็คอีเมล์ THT (Add email and THT)สร้าง / แก้ไข Account อีเมล์ (Create / Modify Account Profile)
2. ใส่ username และ password ที่ระบบส่งให้ แล้วคลิ๊กปุ่ม Login
3. คลิ๊กเลือก E-Mail accounts *** User Panel ด้านซ้าย มีรายละเอียดที่ควรทราบ อยู่ 2 ส่วน
 • Disk Space (Meg) : พื้นที่ที่ใช้ไป / 100 Mb
  (ด้านหน้าจะแสดงพื้นที่ที่ใช้ไปเท่าไร / ด้านหลังเป็นเนื้อที่รวมทั้งหมด ของทั้ง 5 account)
 • Email Account : จำนวนมีเมล์ที่ใช้ได้  (-1 account ที่ระบบสร้างไว้อัตโนมัติ)
4. คลิ๊กเลือก Create POP3 mail account
5. ตั้งชื่ออีเมล์ทีต้องการใช้ในช่อง
 • POP3 Username : ใส่เฉพาะชื่อด้านหน้า  ( @ระบบตั้งไว้ให้แล้ว )
 • Enter Password   : อย่างน้อย 6หลัก ตัวเลข ตัวอักษร เล็ก-ใหญ่ ผสมกัน
 • Re-Enter Password : พิมพ์เหมือนกัน
 • Email Quata (Meg)  : ห้ามใส่ 0 เพราะอาจทำพื้นที่เต็มได้ง่าย
  ควรกำหนดพื้นที่ของแต่ละ email account ที่ใช้ได้ ทั้ง 5  account พื้นที่รวมกันไม่เกิน 100 Mb.
  เช่น คุณสร้างทั้งหมด 5 account แต่ละ account จะใช้พื้นที่ได้ไม่เกิน 20 mb. ในช่องนี้ก็ใส่ 20 เป็นต้น 
  เพื่อป้องกันบาง account ใช้พื้นที่เกิน จนเต็ม จะมีผลทำให้ทุก email account รับ-ส่งเมล์ ไม่ได้
เมื่อครบทุกช่องแล้ว คลี๊กปุ่ม
จะได้ account ใหม่ตามที่ตั้งค่าไว้

เมนูที่เกี่ยวข้อง


คู่มือการใช้งาน
คู่มือโปรแกรมสำเร็จรูป
วิธีสร้างระบบสมาชิก
ฟอร์มสำเร็จรูป
ของแต่งเว็บไซต์ บทความทั่วไป การโปรโมทเว็บไซต์ ทริปแนะนำ
THTWEB MANUAL คู่มือการใช้งานเว็บไซต์