<--- ตัวอย่าง repeat-y --->

ขนาดภาพจริง 128*128 px