<--- ตัวอย่าง repeat-x --->

ขนาดภาพจริง 128*128 px