<--- ตัวอย่าง no-repeat --->

ขนาดภาพจริง 128*128 px